На главную
Написать письмо
Карта сайта
RuEn

Адрес райисполкома:
222310, г. Молодечно,
 ул. Виленская, 6

Телефон: 8-(017-6)-77-16-63
факс: 77-15-71, 73-01-72

Для деловой переписки:
molrik@molodechno.minsk-region.by

Интерактивная карта района

Главная  »  НОВОСТИ  »  Новости района
29.04.2017
Ліквідатары з Маркава

МіхаілБобрык і РасціслаўТонкавічсябруюцьдаўно. Звычайнасустракаюцца з добрайнагоды, кабадзначыць свята, дзеньнараджэння. Але ёсцьяшчэадна дата — 26 красавіка, якуюпамятаюцьсябры. І яенельгазабыць. Менавіта ў гэтыдзень 31 год тамуўзарваўсячацвёртыэнергаблок на Чарнобыльскайатамнайэлектрастанцыі.

Многіянашыземлякінакіроўваліся ў небяспечную зону, нават не ведаючы, штоіх там чакае. 

— У той час я працаваў у пажарнайахове завода лёгкіхметалаканструкцый, — успамінаеМіхаілАляксандравічБобрык. — 2 чэрвеня 1986 года на пажарнымаўтамабіліпрыбыў у раёнЛагойскага тракту, дзефарміраваласяаўтакалона. Нам выдаліспецадзенне, на лабавоешкломашыныпрыклеіліапазнавальныязнакі, і мы рушылі ў дарогу. Калона, у якойналічвалася да 360аўтамабіляў, расцягнулася на некалькікіламетраў. Ехаліпавольна. Але час праляцеўнезаўважна, і мы нарэшцепрыбылі ў вёскуРудакоўХойніцкагараёна, дзеразмяшчаласяпадраздзяленнерадыяцыйнай і хімічнайабароны. У вёсцы было ціха і бязлюдна. Толькі па агародах, дзеўзышлапершаязеляніна, бегалісабакі, хадзілі куры, гусі…

Пераначавалі — і адразу за справу. Займалісядэзактывацыяй і дэзынфекцыяйдамоў, вытворчыхпабудоў. Рабілігэтаметадычна — будынак за будынкам. Потымтрактарздымаў 20-сантыметровы слой зямлі, а мы лапатамігрузілі грунт на машыны і вывозілі на спецыяльнаадведзеныяпляцоўкі-могільнікі. Закрывалііхплёнкай, агароджвалікалючым дротам і ставілі знак «Радыеактыўнаезаражэнне». 

За 146 дзён, якіяМіхаілБобрыкбыў у 30-кіламетровай зоне забруджвання, ёнпрымаўудзел у дэзактывацыі і дэзынфекцыі 16 вёсак. 

РасціслаўТонкавічбыўнакіраваны ў небяспечную зону ў кастрычніку 1986 года. І адразутрапіў на разбураныбудынакчацвёртагаэнергаблока, дзе разам з іншыміліквідатарамізбіраўрадыеактыўныярэшткі.

— Небяспечнаесмеццезбіралі ў мяшкі і складвалі на транспарцёр, з дапамогайякогаіхгрузілі на машыны і адвозілі на могільнік, — успамінаеРасціслаўУладзіміравіч. — У мянепотымаднавяскоўцы часта пыталісяпрарадыяцыю, ціадчуваўяе. Зусім не. Радыяцыя была, як нам здаваласяспачатку, няўлоўнай і неадчувальнай. Але янаадразу дала абсабезнаць. У першыядніадчуваўагульнуюслабасць, пастаяннахацеласяспаць. Потымпрывык, арганізмхуткаадаптаваўся да новыхумоў. Праўда, паветра там было асаблівае, з нейкімметалічнымпрысмакам, з рота пастаяннаадчуваўсяспецыфічны пах, быццамвыпіўсалянайкіслаты. Але мы не звярталі на гэтаўвагі. Дляўсіхліквідатараў на першым плане было выкананнепастаўленайзадачы.
ПотымРасціслаўТонкавічпрацаваўнааўтаразлівачнайстанцыі.

— Дэзактывавалімясцовасць, дарогі ў Хойніцкім і Брагінскімраёнах. Паліваліўсепабудовы і вуліцы растворам, якінагадваўмыльнуюваду, — працягваеліквідатар. — Вечарампасля работы хадзілі ў мясцовы клуб вёскіРудакоў, дзебылібібліятэка, перасовачнаякінаўстаноўка. Зімойнаведвалікінатэатр у Хойніках. Прыязджаліартысты з канцэртамі і да нас. Жылі мы ў вялікіх палатках, кожная з якіхумяшчалазвыштрыццацічалавек. Снедалі і вячэралі ў сталовай, а абедпрывозілі на работу.    

У красавіку 1987 года ліквідатарвярнуўсядадому. Тыяпадзеі і цяпер у ягопамяці. Быццамучораўсё было — разбураныбудынакэнергаблока, сябры, з якіміпрацаваў у небяспечнай зоне, і пустыявуліцы з дамамі, гаспадарчыміпрыбудовамі, штопатаналі ў казачнайквеценісадоў.  Якая багатая і ўрадлівая там зямля! Здавалася, цвікпасадзі — і ёнвырасце. А як склаўсялёс тысяч перасяленцаў, якіябылі з коранемвырваныя з родных мясцін, пакінулібацькоўскі дом з усімнажытым за многія гады, магілыпродкаў і выехалі ў невядомасць… Няўжогэтаўсё было?..

Источник: "Маладзечанская газета"Погода Молодечно
Информация сайта pogoda.by

© Молодечненский районный исполнительный комитет, 2011
Разработка сайта БЕЛТА
Поддержка сайта УП «Минская волна»